Ključni podaci

Internacionalni klijenti

Savjetovanje klijenta u više od 2 pravna područja

Broj sati rad za opće dobro u prošloj godini

Broj stranih odvjetničkih ureda sa kojima smo surađivali u prošloj godini

Broj godina kao preporučeni odvjetnici u pravnim vodičima

Internacionalna edukacija

Rad u multidisciplinarnim timovima

Internacionalno iskustvo

Broj kontinenata na kojima su poslovali naši klijenti u prošloj godini

Pravne osobe