Ključni podaci

Internacionalni klijenti

Savjetovanje klijenta u više od 2 pravna područja

Broj sati rad za opće dobro u 2016.

Broj država poslovanja naših klijenata u 2016.

Broj kontinenata na kojima su poslovali naši klijenti u 2016.

Pravne osobe

Internacionalna edukacija

Rad u multidisciplinarnim timovima

Internacionalno iskustvo

Broj stranih odvjetničkih ureda sa kojima smo surađivali u 2016.

Broj godina kao preporučeni odvjetnici u pravnim vodičima

Zadovoljni klijenti